อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
นิทรรศการหมุนเวียนร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ชุด ชุด “สดุดีมหาวชิราลงกรณ”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ชุด “สดุดีมหาวชิราลงกรณ”

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันที่ ๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

******************************************************

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

- นำเสนอพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

 

เนื้อหานิทรรศการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน

๑. พระราชประวัติ

๒. เจ้าฟ้านักบิน

๓. พระราชกรณียกิจ

๔. ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

นิทรรศการส่วนที่ ๑ พระราชประวัติ

โดยแบ่งรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

- แรกประสูติ

- ทรงศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา

- ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

- ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

- ทรงศึกษา ณ วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน

- ทรงศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

- ทรงศึกษาวิชาทหาร ณ สหรัฐอเมริกา

การนำเสนอผ่านจอทัชสกรีน โดยสามารถเลือกชมเนื้อหาและภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่หาดูได้ยากตามหัวข้อที่กำหนดไว้ที่หน้าจอ ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและภาพพระฉายาลักษณ์ตั้งแต่แรกประสูติจนถึงทรงศึกษาวิชาทหาร ณ สหรัฐอเมริกา

ส่วนในเรื่องของพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย (หลังจากเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกา) จะเป็นการนำเสนอในรูปแบบเทคนิค ฮอโลแกรม (Hologram) ๑๘๐ องศา พร้อมเสียงบรรยายประกอบ โดยจะเสนอภาพพระฉายาลักษณ์ในพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย และภาพเครื่องราชอิสริยศ

 

นิทรรศการส่วนที่ ๒ เจ้าฟ้านักบิน

นำเสนอโดยจัดทำภาพนิ่งประกอบคำอธิบายใต้ภาพโดยมีขนาดภาพแตกต่างกัน พร้อมจัดทำวิดีทัศน์ “เจ้าฟ้านักบิน” ฉายลงบนจอพลาสม่าขนาด ๕๐ นิ้ว

นิทรรศการนำเสนอพระราโชวาท นำเสนอโดยการนำพระราโชวาทฉายบนจอพลาสม่าขนาด ๕๐ นิ้ว และฉายวนตลอดเวลาการแสดง

 

นิทรรศการส่วนที่ ๓ พระราชกรณียกิจ

แบ่งออกเป็น พระราชกรณียกิจ ๖ ด้าน ได้แก่

            ๑.พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มูลนิธิกาญจนบารมี

            ๒. พระราชกรณียกิจด้านพัฒนาสังคม อาทิ โครงการพระราชดำริกูแบซิรา จ.ปัตตานี การพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวังศุโขทัย

            ๓. พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ อาทิ ทรงเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศ ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ

            ๔. พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ อาทิ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีต่างๆ

            ๕. พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา อาทิ โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

            ๖. พระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา อาทิ โครงการสร้างพระพุทธรูปเขาชีจรรย์

โดยนำเสนอเนื้อหาและเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่หาชมได้ยากนำเสนอผ่านจอโปรเจคเตอร์ (Projector) ๓ จอ ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถกดปุ่มที่แท่นจอทัชสกรีน เพื่อเลือกชมเนื้อหาที่นำเสนอตามหัวข้อที่กำหนดไว้บนหน้าจอทัชสกรีน ซึ่งจะแบ่งจอเป็น ๓ จอทัชสกรีนดังนี้

 

จอที่ ๑ นำเสนอเรื่อง

            - พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุข

            - พระราชกรณียกิจด้านพัฒนาสังคม

จอที่ ๒ นำเสนอเรื่อง

            - พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

            - พระราชกรณียกิจแทนพระองค์

จอที่ ๓ นำเสนอเรื่อง

            - พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

            - พระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา

 

นิทรรศการส่วนที่ ๔ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

นำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร  ความยาวของภาพยนตร์ ๒๐ นาที ฉายในโรงภาพยนตร์ขนาดจำนวนที่นั่ง ๗๖ ที่นั่ง โดยแบ่งรอบฉายดังต่อไปนี้

 

 Gallery