ทรงพระเจริญ
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

รายละเอียดการจองรอบเข้าชม อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

  อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีรายละเอียดของเวลาทำการ   และบริการส่วนต่างๆ ดังนี้
  • วันอังคารถึงวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
 
  • การเข้าชม จะแบ่งเส้นทางการเข้าชมออกเป็น ๒ เส้นทาง ดังนี้
      o เส้นทางที่ ๑ ชม ๗ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง 
      o เส้นทางที่ ๒ ชม ๒ ห้องนิทรรศการ ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง 
      o สามารถรับชมได้ เส้นทางละ ๑๖ คน  / รอบ
  • บริการห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์รวบรวมหนังสือหายาก หนังสือทรงคุณค่า ตลอดจนสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ในทุกด้าน โดยมีอัตราค่าใช้บริการ ดังนี้
      o สมัครสมาชิกรายปี ๑๐๐ บาทต่อปี เข้าใช้บริการฟรี ตลอดอายุสมาชิก
      o ประชาชนทั่วไป ที่ไม่เป็นสมาชิก เสียค่าบริการ ๒๐ บาทต่อวัน 
      o นักเรียน-นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสงฆ์ และสามเณร ใช้บริการฟรี
  • นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีจุดที่น่าสนใจ และบริการเสริม อาทิ
      o โถงกิจกรรมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐๐ ตร.ม. สำหรับจัด นิทรรศการหรือกิจกรรมหมุนเวียน ตลอดปี
      o จุดชมทิวทัศน์ ชั้น ๔ 

 


วิธีการจองรอบเข้าชม

๑. ตรวจสอบรอบเข้าชมสำหรับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจองรอบ
๒. สอบถามวัน - เวลา  ที่สามารถเข้าชมได้ กับคุณเบญจางค์ ชาตรูประชีวิน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ - ๒๒๖ - ๕๐๕๐ หรือ ๐๒ - ๖๒๑ - ๐๐๔๔ ต่อ ๑๓๑ ก่อนทำหนังสือส่ง
๓. ทำหนังสือขออนุญาตเข้าชม ระบุวัน-เวลา และรอบเข้าชมให้ถูกต้องก่อนส่งเอกสาร 
๔. ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชม มายังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการ
โทรสาร : ๐๒ - ๖๒๑ -๐๐๔๓
๕. อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะดำเนินการส่งหนังสือตอบรับกลับไป 
 
 
 

 

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่